Tietosuojatieto.fi

Lainmukaisuus

Artikkeleja, jotka käsittelevät edellytyksiä lainmukaiselle henkilötietojen käsittelylle.

Pääartikkeli

Käsittelyn lainmukaisuus

GDPR

Henkilötietojen käsittelyn on aina perustuttava lailliseen oikeusperusteeseen, joista rekisteröidyltä saatu suostumus ja tarpeellisuus sopimuksen tuottamiseen ovat yleisimmät.

Pääartikkeli

Rikostuomiot ja rikkomukset

GDPR

Rikostuomioihin ja rikkomuksiin liittyviä henkilötietoja voidaan käsitellä ilman henkilöltä saatua suostumusta, joten tässä artiklassa tarkennataan tämän laillista toteuttamista.

Pääartikkeli

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus saada rekisterinpitäjä rajoittamaan hänen henkilötietojensa käsittelyä.

Pääartikkeli

Tehtävät

Jokaisen valvontaviranomaisen on alueellaan hoidettava vähintään tämän artiklan mukaiset tehtävät, eikä tehtävien hoitamisesta saa aiheutua kustannuksia rekisteröidyille tai tietosuojavastaaville.

Pääartikkeli

Sakkojen yleiset edellytykset

Valvontaviranomaisilla on huomautusten ja muiden valtuuksien lisäksi mahdollisuus määrätä kussakin tapauksessa hallinnollisia sakkoja. Sakkojen määräytymisessä huomioidaan tämän artiklan näkökulmat ja niiden suuruus on enintään 20 000 000 euroa, tai neljä prosenttia yrityksen edeltävän tilikauden vuotuisesta kokonaisliikevaihdosta sen mukaan, kumpi näistä on suurempi.

Pääartikkeli

Sananvapaus ja tiedonvälityksen vapaus

GDPR

Jäsenvaltioiden on lainsäädännöllä sovitettava yhteen tämän asetuksen mukainen oikeus henkilötietojen suojaan sekä oikeus sananvapauteen ja tiedonvälityksen vapauteen.

Pääartikkeli

Virallisten asiakirjojen julkisuus

GDPR

Tarkennuksia henkilötietojen käsittelystä virallisten asiakirjojen yhteydessä.

Pääartikkeli

Kansallinen henkilötunnus

GDPR

Jäsenvaltiot voivat halutessaan määritellä tarkemmin kansallisen henkilötunnuksen käsittelyn edellytykset.

Pääartikkeli

Käsittely työsuhteen yhteydessä

GDPR

Jäsenvaltiot voivat tarkentaa sääntöjä työntekijöiden henkilötietojen käsittelystä työsuhteen yhteydessä.

Pääartikkeli

Yleisen edun mukainen käsittely

GDPR

Henkilötietojen käsittely yleisen edun mukaisia arkistointi-, tutkimus- ja tilastointitarkoituksia varten on asetuksessa erityistapaus, joten tällaisen käsittelyn yhteydessä vaadittavia suojatoimia tarkennetaan tässä artiklassa.

Pääartikkeli

Kirkko ja uskonnolliset yhdistykset

GDPR

Jos jäsenvaltion kirkot ja uskonnolliset yhdistykset soveltavat tämän asetuksen tullessa voimaan kattavia sääntöjä, jotka koskevat luonnollisten henkilöiden suojaamista henkilötietojen käsittelyssä, näitä sääntöjä voidaan soveltaa edelleen, jos ne saatetaan tämän asetuksen mukaisiksi.

Kommentoi tai kysy muilta!

artikkelit aiheittain