Tietosuojatieto.fi

Käsittelyn oikeusperuste

Käsittelyn oikeusperuste kertoo, mihin GDPR:ssä säädettyyn edellytykseen henkilötietojen käsittely kussakin rekisterissä perustuu.

Pääartikkeli

Käsittelyn lainmukaisuus

GDPR

Henkilötietojen käsittelyn on aina perustuttava lailliseen oikeusperusteeseen, joista rekisteröidyltä saatu suostumus ja tarpeellisuus sopimuksen tuottamiseen ovat yleisimmät.

Pääartikkeli

Erityiset henkilötiedot

GDPR

Erityisiä henkilötietoryhmiä ovat mm. rotu ja etninen alkuperä tai ammattiliiton jäsenyys. Tällaisia henkilötietoja saa käsitellä ainoastaan tämän artiklan listaamissa tilanteissa.

Pääartikkeli

Oikeus tietojen poistamiseen

Tiettyjen perusteiden täyttyessä (mm. henkilötietojen käsittelyn perustuessa suostumukseen), rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistumaan rekisteristä.

Pääartikkeli

Seloste käsittelytoimista

GDPR

Rekisterinpitäjän sekä henkilötietojen käsittelijän on muodostettava ja julkaistava tämän artiklan mukainen kirjallinen seloste henkilötietojen käsittelytoimistaan.

Pääartikkeli

Erityistilanteet

Jos aiemmin tässä luvussa esitellyt tilanteet eivät ole kyseessä, henkilötietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle voidaan suorittaa ainoastaan tämän artiklan esittelemillä edellytyksillä.

Kommentoi tai kysy muilta!

artikkelit aiheittain